Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Położenie

Gmina Polanów położona jest na Pomorzu Środkowym, w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, wchodzi w skład powiatu koszalińskiego. Teren o dużym potencjale turystycznym i gospodarczym.

 

Od wschodu graniczy z gminami województwa pomorskiego: Miastkiem i Kępicami, od północy, zachodu i południa zaś z gminami: Sławno, Malechowo, Sianów, Manowo, Bobolice i Biały Bór. Jest jedną z najatrakcyjniejszych krajobrazowo gmin w województwie. 


współrzędne geograficzne: 54o07'N 16o41'E
województwo: zachodniopomorskie
powiat: koszaliński
gmina: Polanów
37 km na E od Koszalina

Gmina Polanów Góry Północy - film promocyjny

 

Witamy w gminie Polanów.

Niewątpliwie największym atutem gminy Polanów, nazywanej przez wielu „Górami Północy”, jest jej położenie i naturalne ukształtowanie. Wyznaczająca wschodni kraniec województwa zachodniopomorskiego, niewielka gmina, zachwyca dziewiczą przyrodą, przesyconą niemal górskimi krajobrazami, rozległymi zielonymi lasami, urokliwymi jeziorami oraz wijącymi się meandrami rzek i strumyków.

To również ciekawa część regionu, którą historia naznaczyła wielokulturowością. Napływ ludności po II wojnie światowej z różnych regionów Polski, a zwłaszcza z Kresów Wschodnich, oraz mniejszości ukraińskich w połączeniu z zastanymi tradycjami i dziedzictwem kultury niemieckiej, tworzą swoistą wielobarwną mozaikę tożsamości i różnorodności regionu.

Siedzibą gminy jest Polanów, o niezwykle urokliwym, małomiasteczkowym klimacie. Leży u podnóża dwóch gór. Góry Warblewskiej, dawniej zwanej „Wielkim Widokiem”, która jest jednym z najwyższych wzniesień w pobliżu miasta oraz Świętej Góry Polanowskiej, jednej ze Świętych Gór Pomorza. To sięgające swoją historią czasów średniowiecznych miejsce ma w sobie coś mistycznego. Dziś znajduje się tam franciszkańska pustelnia, będąca celem wielu pielgrzymek oraz źródełko, gdzie jak głosi legenda, woda ma cudowną moc. Święta Góra Polanowska znajduje się na trasie Szlaku Jakubowego wiodącego do hiszpańskiego miasta Santiago de Compostela.

Polanów od południa graniczy z malowniczym Zalewem Polanowskim, którego niezwykłe walory umiejętnie wykorzystują właściciele domów weselnych oraz organizatorzy imprez kulturalnych. To właśnie w tym miejscu organizowane są m.in.: Międzynarodowy Zlot Motocykli z ponad 30 – letnia tradycją oraz dożynki gminne z ceremoniałem, obrzędami ludowymi i licznymi konkursami. Nie możemy zapomnieć również o Sobótkowym Przeglądzie Zespołów Ludowych. To nie jedyne wydarzenia kulturalno – rozrywkowe organizowane w Gminie Polanów. Niemal cały rok rozbrzmiewa tutaj muzyka i gwar rozmaitych wydarzeń, jak choćby Historyczna Biesiada Komorowska, dzięki której możliwe jest odbycie podróży w czasie, Orszak Trzech Króli - odkrywający za każdym razem na nowo bogactwa tradycji i zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem; pikniki rodzinne, odpusty, liczne festyny, jarmarki i pielgrzymki.

Gmina Polanów jest również doskonałym miejscem dla osób aktywnych, do ich dyspozycji są dobrze wyposażone strefy aktywności fizycznej oraz ogólnodostępne miejsca turystyczno-rekreacyjne. Ze względu na atrakcyjne położenie, bliskość przyrody – to idealne miejsce dla turystów ceniących piesze, rowerowe a nawet konne wycieczki, podczas których mogą odkrywać skarby gminny, jak np.:

 • Czerwony Most, a właściwie pozostałości potężnego, stalowego wiaduktu z 1916 r. przewieszone nad doliną rzeki Grabowej. 120-metrowy element przedwojennej linii kolejowej z Grzmiącej do Korzybia, który został rozebrany przez Rosjan w 1945 r.
   
 • Wybudowana jako pierwsza w Polsce, Elektrownia Szczytowo-Pompowa w Żydowie, wykorzystująca 80-metrową naturalną różnicę poziomów między jeziorami Kwiecko i Kamienne. Będąc jeszcze w Żydowie warto zobaczyć wczesnośredniowieczną nekropolię z 22 kurhanami.
   
 • Prawdziwa przyrodnicza perełka - Aleja Mrówki Ćmawej, będąca jedną z największych kolonii tego gatunku w Europie. Na powierzchni około 50 ha znajduje się blisko 600 mrowisk o szerokości do 4 m i wysokości do 1,60 m (do półtora metra).
   
 • Wyjątkowy Park Leśników poświęcony rzadkim okazom drzew, krzewów i krzewinek zlokalizowany przy leśniczówce Osetno.
   
 • Atrakcją jest również Park Petrograficzny ze ścieżką głazów narzutowych. 22 eksponaty wraz z informacją o ich pochodzeniu, budowie i strukturze to żywa lekcja historii dla poszukiwaczy śladów przeszłości.
   
 • Chlubą naszej gminy i nieodłączny element jej krajobrazu jest Aleja Bukowa. Około 400 dostojnych 200-letnich buków, rosnących na trasie z Jacinek do Nacławia.
   
 • Różnorodna stylistycznie architektura sakralna z wieloma zabytkowymi kościołami. Dwa najstarsze, w Komorowie i Kościernicy zostały wzniesione w XV w. Kościoły w Żydowie, Chociminie, Garbnie i Wieliniu o charakterystycznej ryglowej konstrukcji, z czego na szczególną uwagę zasługuje Kościół pw. Chrystusa Króla w Wieliniu – niewielki, urokliwie położony kościółek z bardzo dobrze zachowanym od wielu wieków wnętrzem.
   
 • Z całą pewnością wart uwagi jest XV-wieczny, przeglądający się w toni pobliskiego jeziora zamek rycerski w Krągu. Przez wieki rozbudowywany na potrzeby wielkiego i bogatego rodu von Podewils. Dziś niezwykle atrakcyjny obiekt hotelowy, przy którym znajduje się renesansowy kościół pw. Zwiastowania NMP z barokową kaplicą grobową rodu von Podewils.
   
 • Kolejnymi dowodami na obecność zamożnych rodów na tych terenach jest neogotycki pałac w Cetuniu oraz neobarokowy zespół pałacowo-folwarczny w Wietrznie.
   
 • W sercu miasta Polanów znajduje się widoczny ze wszystkich tras dojazdowych kościół Wniebowzięcia NMP z XVIII w. z neogotyckim ołtarzem oraz rynek miejski, na którym odbywa się większość ważnych lokalnych imprez.

Gmina Polanów może poszczycić się także wysokim poziomem nauczania, doskonałą bazą dydaktyczną i sportową. Placówki oświatowe są wizytówką miasta. Wszystkie te walory sprawiają, że Polanów jest doskonałym miejscem do życia, ale również do prowadzenia działalności i inwestowania. Świadczyć może o tym fakt, że na terenie gminy funkcjonuje 400 podmiotów gospodarczych, trudniących się handlem i rolnictwem. Spore znaczenie dla lokalnej gospodarki mają duże zakłady produkujące przysmaki dla psów i kotów oraz hodowcy pstrągów. 

Patrząc na niezwykłe położenie gminy, piękną dziką naturę otaczającą miejscowość, ukryte perełki przeszłości, kultury oraz dawnej tradycji – nie można się dziwić, że gmina niegdyś zyskała miano "Perły Pomorza".
Odwiedź gminę Polanów. Gminę wartą zobaczenia!

Gmina Polanów – góry północy 

 

Welcome to the commune of Polanów

Undoubtedly the biggest advantage of the Polanów community, called by many "Northern Mountains", is its location and natural shape. The small municipality, marking the eastern end of the Western Pomeranian Province, delights with its unspoiled nature, almost overloaded with mountain landscapes, vast green forests, charming lakes and winding meanders of rivers and streams.

It is also an interesting part of the region, which history has marked with multiculturalism. The influx of people from various regions of Poland after World War II, especially The Eastern Borderlands, and Ukrainian minorities, combined with the existing traditions and German cultural heritage, form a specific multicolored mosaic of identity and diversity of the region.

In the Town Polanów, there are the main offices of the municipal-rural commune, with a very charming, small-town climate. It lies at the foot of two mountains. The Warblewska Mountain, formerly known as the "Great View", which is one of the highest hills near the town, and the Sacred Mountain of Polanów, one of the Sacred Mountains of Pomerania. This place, dating back to medieval times, has something mystical on it. Today there is a Franciscan hermitage, which is the destination of many pilgrimages, and a spring, where, according to legend, water has a miraculous power. The Sacred Mountain of Polanów is located on the Jacob Route leading to the Spanish town of Santiago de Compostela.

From the south, Polanów is bordered by the picturesque Polanów Bay, whose extraordinary qualities are skilfully used by the owners of wedding houses and organizers of cultural events. It is here that, among other things, many cultural events are organized: International Motorcbike Meeting with over 30 years of tradition and Local Harvest Festival with a ceremony, folk rites, and various competitions. We must not forget about St. John’s Eve Folk Groups Review. These are not the only cultural and entertainment events organized in the Polanów Commune. Almost the whole year there is music and the hustle and bustle of various events, such as the Komorowo Historical Feast, thanks to which it is possible to travel in time, the Biblical Magi Staging - discovering each time the richness of traditions and customs related to Christmas; family picnics, indulgences, numerous festivals, fairs, and pilgrimages.

The Polanów Commune is also a perfect place for active people, with well-equipped physical activity zones and generally accessible tourist and recreation places. Due to its attractive location, proximity to nature - it is an ideal place for tourists who enjoy hiking, cycling and even horseback riding, during which they can discover the gems of the communal treasures such as:

 • Red Bridge, or rather the remains of a monumental steel bridge constructed in 1916 over the Grabowa River Valley. The bridge is 120-meter long and is a part of a pre-war  railway route from Grzmiąca to Korzybie, which was dismantled by the Russians in 1945.
   
 • Created as the first one in Poland, the pumped-storage hydroelectric power plant in Żydowo, which utilizes the 80-meter natural water surface level difference between the Kwiecko and Kamienne lakes. When you are still in Żydowo, you should see an early medieval necropolis with 22 barrows.
   
 • A true natural gem – The Alley of Ants, one of the largest colonies of the species in Europe. In the area of about 50 ha, there are nearly 600 anthills with a width of up to 4 m and height of up to 1.60 m
   
 • A unique Forester’s Park dedicated to rare specimens of trees, shrubs, and bushes located nearby the Osetno forester's lodge.
   
 • Another attraction is the Polanów Petrographic Park with a path of boulder Stones and rocks. The 22 exhibits together with information about their origin, construction and structure are a living history lesson.
   
 • The Alley of Beeches is the pride of our community and is the main element of its landscape. Along of al most a 5 km Road from Jacinki to Nacław, there are about 400 trees, the age of which is estimated to be approximately 200 years. 
   
 • Sacral architecture with many historic rural churches. The two oldest ones, in Komorowo and Kościernica, date back to the 15th century. The churches in Żydowo, Chocimino, Garbno, and Wielin have a characteristic „post and beam” construction, it is enough to mention an over 300 year old Baroque altar in the church of Christ the King in Wielin - a small, charmingly situated church with a very well preserved interior for many centuries.
   
 • Certainly worthy of attention is the XV century Podewils Castle in Krąg, looking through the nearby lake. For centuries it was extended for the needs of the great and rich von Podewils family. Today, it is a luxurious hotel building with a Renaissance residence. In a nearby chuch, there are sarcophagi and epitaphs of the Podewils Family.
   
 • Other evidence of the presence of wealthy families in this area is Neo-Gothic palace in Cetuń and Neo-Baroque palace complex with farm building in Wietrzno.
   
 • In the heart of the town of Polanów, there is Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary from the 18th century, visible from all access routes, with a Neo-Gothic altar, and the town square, where most important local events take place.

The Polanów Commune also boasts a high level of teaching, an excellent didactic and sports base. Educational facilities are the showcase of the city. All these advantages make Polanów an excellent place to live, but also to do trade and invest. It is confirmed by the fact that 400 economic operators located in the commune, engage in agriculture and commerce.
Companies that produce delicacies for dogs and cats are very important for the local economy.
Looking at the unusual location of the commune, beautiful wild nature surrounding the village, hidden gems of the past, culture and old tradition - one should not be surprised that the commune was once called the Pearl of Pomerania.
commerce.
Companies that produce delicacies for dogs and cats are very important for the local economy.

Visit the municipality of Polanów. A commune worth seeing!

Polanów Commune - mountains of the North.

 

tłumaczenia na jęz. angielski - Dorota Wójcicka-Popowicz
 

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2018-08-22 12:05:14 2020-04-20 09:46:00 Agnieszka Kaczka Krzysztof Szypulski
Logo związane z projektami Unijnymi
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie
Logo nagrań z sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Program Czyste Powietrze
Program Czyste Powietrze
Logo Polanowska wyprawka
Logo rolnictwa, środowiska i ekologii
Logo EcoHarmonogram
BIP ZUK Polanów
Logo formularza zapytaj Burmistrza
Logo kalendarza imprez
Nowe wydanie
pws
Gminny system powiadamiania SMS
Nasze filmy na YouTube
Nieruchomości na sprzedaz. Gmina Polanów
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koszalińskim
Fabryka Kompetencji Kluczowych projekt realizowany przez ZEAO w Polanowie
Dofinansowanie w ramach programu MALUCH+ 2021
PSE - Partner gminy Polanów