Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Program priorytetowy MOJA WODA - możliwość uzyskania dofinansowania

Urząd Miejski w Polanowie informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił w dniu 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020 - 2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024”.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania  

WFOŚiGW w Szczecinie, określone są w treści Programu Priorytetowego oraz
w Regulaminie naboru wniosków, z którymi zapoznać się można na stronie internetowej: https://www.wfos.szczecin.pl/konkursy/moja-woda.html.

W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu Ochrony Środowiska od 01.07.2020 roku, za pomocą Portalu Beneficjenta.

Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

Celem strategicznym jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych.

Ile?

Do 5 tys. zł dotacji, nie więcej niż 80 proc. kosztów poniesionych po 1 czerwca 2020 r.

Beneficjenci

Beneficjentem końcowym programu są osoby fizyczne będące właścicielami
lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania
z Programu „Moja Woda”.

Rodzaje przedsięwzięć

Programem objęte są przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż, budowę, uruchomienie, instalacji takich jak:

- przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
- instalacja rozsączająca, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;
- elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody;
pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

Dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej.

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2020-07-02 10:42:06 2020-07-02 10:45:16 Justyna Plucińska Agnieszka Kaczka
przejdź do góry strony