Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Polanowie

w dniu 30 czerwca 2021 r. (środa), godz. 10:00

I. Sprawy organizacyjne:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad, wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad.
 3. Głosowanie porządku obrad w przypadku sytuacji opisanej w ust. 2 (bezwzględną większością głosów).
 4. Informacja o protokole z XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

II. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Ocena działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie.

 1. Sprawozdanie Dyrektora ZOZ w Polanowie.
 2. Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

IV. Raport o stanie gminy Polanów za 2020 rok.

 1. Wystąpienie Burmistrza.
 2. Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie gminy Polanów za 2020 rok.
 3. Głosowanie uchwały Nr XXXIX/241/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Polanowa wotum zaufania.

V. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok.

 1. Opinia i stanowisko Komisji Rewizyjnej.
 2. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 3. Podjęcie uchwały Nr XXXIX/242/21 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały Nr XXXIX/243/21 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2020 rok.

VI. Informacja Przewodniczącego o ilości i treści interpelacji i zapytań pisemnych, które wpłynęły od ostatniej sesji.

VII. Podjęcie uchwał:

 • Nr XXXIX/244/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok.
 • Nr XXXIX/245/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030.
 • Nr XXXIX/246/21 w sprawie określenia wzorów wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 • Nr XXXIX/247/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Polanów.
 • Nr XXXIX/248/21 w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze.
 • Nr XXXIX/249/21 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze.
 • Nr XXXIX/250/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2020 rok.
 • Nr XXXIX/251/21 w sprawie zaliczenia ulicy Zacisze do kategorii dróg gminnych.
 • Nr XXXIX/252/21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
 • Nr XXXIX/253/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Polanów na rok szkolny 2021/2022.

VIII. Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Polanowie

Józef Wilk

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2021-06-23 16:59:38 2021-06-24 12:05:37 Józef Wilk Krzysztof Szypulski
przejdź do góry strony