Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Polanowie

w dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) godz. 10:00. Miejsce: sala nr 11 Urzędu Miejskiego w Polanowie.

I.    Sprawy organizacyjne:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2.    Przedstawienie porządku obrad, wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad
3.    Informacja o protokołach  z XI zwykłej oraz XII i XIII nadzwyczajnej  sesji Rady Miejskiej
II.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej
III.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów, informacji z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych  oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2019r.
1.    Wystąpienie Burmistrza  Polanowa
2.    Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
3.    Opinia Komisji Budżetowej i Infrastruktury
IV.    Godz. 12.00 – Wystąpienia Obywatelskie
V.    Ocena funkcjonowania Żłobka Gminnego w Polanowie
1)    Informacja Dyrektora Żłobka Gminnego w Polanowie
2)    Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
VI.    Ocena realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025
1)    Informacja Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie,
2)    Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
VII.    Informacja Przewodniczącego  o ilości i treści interpelacji i zapytań pisemnych, które wpłynęły od ostatniej sesji.
VIII.    Wnioski i zapytania sołtysów.
IX.    Podjęcie uchwał w sprawie:
1)    XIV/105/19  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2019 roku Powiatowi Koszalińskiemu
2)    XIV/106/19  zmian w budżecie Gminy Polanów na 2019 rok
3)    XIV/107/19  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2019 –  2030
4)    XIV/108/19  wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Polanów nieruchomości gruntowej  od państwowej osoby prawnej, tj. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
5)    XIV/109/19  w  sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Polanów nieruchomości gruntowej  od osoby prywatnej
6)    XIV/110/19  zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów
7)    XIV/111/19  przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
8)    XIV/112/19  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Polanowie   oraz nadania jego statutu
9)    XIV/113/19  upoważnienia dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej           w Polanowie do prowadzenia postępowań  w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
10)    XIV/114/19   upoważnienia dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Polanowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania dodatku energetycznego
11)    XIV/115/19    powołania Komisji Statutowej
X. Odpowiedzi na zapytania sołtysów
XI. Zakończenie obrad XIV  sesji Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Polanowie
/-/ Józef Wilk

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2019-09-19 15:04:39 Józef Wilk Krzysztof Szypulski
przejdź do góry strony