Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Porządek obrad LXVIII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie

w dniu 30 maja 2023 r. (wtorek) godz. 10:00, miejsce: sala nr 11 UM Polanów.

I. Sprawy organizacyjne.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad, wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad.
 3. Głosowanie porządku obrad w przypadku sytuacji opisanej w ust. 2 (bezwzględną większością głosów).
 4. Informacja o protokole z LXVI zwykłej i LXVII nadzwyczajnej sesji.

II. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Bezpieczeństwo publiczne na terenie Miasta i Gminy Polanów.

 1. Wystąpienie Burmistrza Polanowa.
 2. Sprawozdanie Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży Miejskiej.
 3. Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

IV. Ocena pracy i funkcjonowanie Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie.

 1. Sprawozdanie Dyrektora ZUK.
 2. Opinia Komisji Budżetowej i Infrastruktury.

V. Informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie.

 1. Przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej przez Dyrektora M-GOPS w Polanowie.
 2. Przyjęcie Gminnego Programu Pomocy Społecznej na rok 2022.
  • Podjęcie uchwały nr LXVIII/387/23 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Pomocy Społecznej dla miasta i gminy Polanów na rok 2023.
 3. Sprawozdanie za rok 2022 z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2022.
 4. Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

VI. Informacja Przewodniczącego o ilości i treści interpelacji i zapytań pisemnych, które wpłynęły od ostatniej sesji.

VII. Wnioski i zapytania sołtysów.

VIII. Podjęcie uchwał:

 • Nr LXVIII/388/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
 • Nr LXVIII/389/ 23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2023-2030
 • Nr LXVIII/390/23 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021–2030 
 • Nr LXVIII/391/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu zawiązania związku ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) 
 • Nr LXVIII/392/23 w sprawie trybu i zasad regulujących nabór wniosków  o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Gminie Polanów utworzonych z udziałem Gminy Polanów stanowiących własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie
 • Nr LXVIII/393/23 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów.
 • Nr LXVIII/394/23 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Nr LXVIII/395/23 w sprawie regulaminu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
 • Nr LXVIII/396/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Polanów umowy użyczenia części nieruchomości w celu umieszczenia stacji klimatologicznej
 • Nr LXVIII/397/23 zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie" oraz zmiany jej statutu

IX. Odpowiedzi na wnioski i zapytania sołtysów.

X. Zakończenie obrad LXVIII sesji Rady Miejskiej.

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2023-05-25 13:36:09 2023-05-25 13:39:23 Józef Wilk Krzysztof Szypulski