Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Porządek obrad LIX Sesji Rady Miejskiej w Polanowie

w dniu 29 listopada 2022 r. (wtorek) godz. 10:00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Polanowie

I. Sprawy organizacyjne:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. Przedstawienie porządku obrad, wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad
 3. Głosowanie porządku obrad w przypadku sytuacji opisanej w ust. 2 (bezwzględną większością głosów)
 4. Informacja o protokołach z LVII sesji zwykłej i LVIII nadzwyczajnej   

II. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej

III. Omówienie projektu budżetu na 2023 rok

 1. Wystąpienie Burmistrza

IV. Informacja o oświadczeniach majątkowych za rok 2021

V. Informacja Przewodniczącego o ilości i treści interpelacji i zapytań pisemnych, które wpłynęły od ostatniej sesji

VI. Podjęcie uchwał:

 • Nr LIX/344/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
 • Nr LIX/345/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030
 • Nr LIX/346/22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2023 rok
 • Nr LIX/347/22 określenia wysokości opłaty za pobyt w placówce sprawującej opiekę nad osobami nietrzeźwymi przebywającymi na terenie gminy Polanów
 • Nr LIX/348/22 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Polanów na lata 2022-2025, z perspektywą do roku 2029”
 • Nr LIX/349/22 zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025
 • Nr LIX/350/22 w sprawie przyjęcia ''Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” rok
 • Nr LIX/351/22 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej
 • Nr LIX/352/22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Polanów
 • Nr LIX/353/22 w sprawie zmiany uchwały nr LII/312/22 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie Gminy Polanów
 • Nr LIX/354/22 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Polanów
 • Nr LIX/355/22 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej
 • Nr LIX/356/22 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
 • Nr LIX/357/22 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+" w Polanowie

VII. Zakończenie obrad LIX sesji Rady Miejskiej.

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2022-11-24 08:52:12 Józef Wilk Krzysztof Szypulski
przejdź do góry strony