Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych 2024

W czwartek 8 lutego 2024 r, Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski podpisał umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych na realizacje zadań publicznych miasta i gminy Polanów na rok 2024.

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym następuje zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dotacja, której suma wyniosła  251 000,00 zł, została przyznana pięciu organizacjom, drogą Zarządzenia Burmistrza Polanowa z dnia 2 lutego 2024 r.
Umowy podpisano z następującymi oferentami:

Zadanie 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w oparciu o dyscypliny sportu:

  • UKS Grad Polanów, Gradowe Wzgórze 5 76-010 Polanów na realizację zadania pt. „Szachy, strzelectwo w Polanowie”,
  • MKS Gryf Polanów, Polna 4 76-010 Polanów na realizacje zadania pt. „MKS Gryf Polanów nasza przyszłością jest”;

Zadanie 2. Pomoc społeczna, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin:

  • Bank Żywności w Nowych Bielicach ul. Kwiatowa 39, 76-039 Biesiekierz na „Pozyskiwanie nieodpłatne żywności przeznaczonej dla najuboższych mieszkańców Gminy Polanów”,
  • Klub Abstynenta Feniks w Polanowie, ul. Jana Pawła II 1 76-010 Polanów na „Dystrybucję żywności wśród najuboższych mieszkańców Gminy Polanów”;

Zadanie 3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

  • Klub Abstynenta Feniks w Polanowie, ul. Jana Pawła II 1 76-010 Polanów na „Prowadzenie Klubu Abstynenta”,

Zadanie 4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

  • Stowarzyszenie Izba Pamięci i Ziemi Polanowskiej ul. Grabowa 3/3 76-010 Polanów na „Prowadzenie Izby Pamięci Ziemi Polanowskiej".

Tegoroczne zadania nakierowane są w szczególności na aktywność fizyczną oraz aktywną integrację. Zadania w zakresie sportu przewidują zajęcia piłki nożnej dla sześciu sekcji wiekowych, zajęcia szachowe, zajęcia strzelectwa kulowego nowością będzie sekcja strzelectwa łuczniczego. Zajęcia kierowane są w szczególności do dzieci i młodzieży. Zorganizowane zostaną turnieje międzyszkolne, gminny oraz o turnieje o zasięgu ponadlokalnym. Przewidywana liczba bezpośrednich uczestników stanowić będzie blisko 150 osób. Przeprowadzonych zostanie blisko 900h zajęć oraz 150 meczy/turniejów.  
Stowarzyszenie Izba Pamięci oferować będzie dla mieszkańców aktywną formę spędzania czas poprzez edukację historyczną, gry i zabawy.  Bank Żywności w Nowych Bielicach przy współpracy z Klubem Feniks w Polanowie wspierać będą pozyskiwanie żywności z terenu Województwa Zachodniopomorskiego oraz jego dystrybucję wśród mieszkańców (w roku ubiegłym przekazano ponad 55 ton o wartości ponad 600 000,00 zł.).

Podczas spotkania Burmistrz podziękował wszystkim organizacjom i wyraził swoje uznania dla dotychczas realizowanych działań i inicjatyw na rzecz mieszkańców oraz życzył powodzenie w wykonywaniu tegorocznych zadań.

Galeria
Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2024-02-08 13:11:29 2024-02-08 13:14:44 Agnieszka Kaczka