Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Nabór uzupełniający - granty PPGR

Burmistrz Polanowa ogłasza nabór uzupełniający w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".

W wyniku powstania oszczędności poprzetargowych, ogłasza się dodatkowy nabór Beneficjentów w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020.

ZAKRES POMOCY

Nowy, ubezpieczony sprzęt komputerowy (laptop) wraz z wgranym systemem operacyjnym o wartości do 2500 zł. Otrzymany w ramach konkursu i przekazany na własność sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony do wyłącznego użytku ucznia na potrzeby nauki szkolnej (w tym nauki zdalnej).

Zgłoszenia: 

  1. Ze względu na ograniczoną pulę środków i krótki czas do rozliczenia projektu, decydować będzie kolejność złożenia zgłoszeń. 
  2. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 9 do 16 września w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Polanowie w godzinach pracy urzędu. 
  3. Za termin złożenia zgłoszenia uważa się datę doręczenia / wpływu do Urzędu Miejskiego  w Polanowie  w/w terminie (również w przypadku nadania za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego). 
  4. Zgłoszenia o przyznanie grantu rozpatruje się na bieżąco w kolejności wpływu kompletnych zgłoszeń. 
  5. Urząd Miejskie w Polanowie nie dokonuje sprawdzenia / weryfikacji zgłoszeń przed ich złożeniem. 
  6. Złożenie zgłoszenia nie pełnego,  zawierające braki skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości jego poprawy/uzupełnienia. 

UPRAWNIENI
1.    Uczniowie szkół podstawowych (od szkoły zero – 6 lat) i średnich (nie dotyczy tegorocznych absolwentów szkół średnich), spełniający łącznie wszystkie warunki:

  • uczeń zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR) lub występowało na terenie gminy mienie/nieruchomość PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwane przez byłych pracowników PPGR;
  • uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
  • uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020, 2021, 2022, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;
  • uczeń nie brał udziału w pierwszym naborze PPGR (nie otrzymał laptopa).

2.    Uczniowie szkół dla dorosłych i studenci nie są uprawnieni do otrzymania wsparcia.

DOKUMENTY. Aby przystąpić do konkursu należy złożyć następujące dokumenty:

W przypadku ucznia niepełnoletniego:

1.    Oświadczenie Dla Rodzica/Opiekuna Prawnego (pobierz plik) do którego należy dołączyć: 
a)    kserokopia legitymacji szkolnej (jeżeli uczeń posiada), deklaracji zgłoszeniowej ZUS do ubezpieczenia, zaświadczenia ze szkoły lub inne dokumenty z których będzie wynikać adres zamieszkania ucznia lub Oświadczenie o adresie zamieszkania.
b)    kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, świadectwa pracy, legitymacji służbowych, listy płac, dokumentów z ZUS/KRUS/składnic akt/KOWR, etc. potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR. 
2.    Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania  Danych Osobowych (pobierz plik)
3.    Oświadczenie o adresie zamieszkania (pobierz plik)
4.    Dane do weryfikacji złożonego oświadczenia załącznik nr 1 do Oświadczenia rodzica (pobierz plik)

W przypadku ucznia pełnoletniego:

1.    Oświadczenie Ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (pobierz plik) - do którego należy dołączyć:
a)    kserokopia legitymacji szkolnej (jeżeli uczeń posiada), deklaracji zgłoszeniowej ZUS do ubezpieczenia, zaświadczenia ze szkoły lub inne dokumenty z których będzie wynikać adres zamieszkania ucznia lub Oświadczenie o adresie zamieszkania.
b)    kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, świadectwa pracy, legitymacji służbowych, listy płac, dokumentów z ZUS/KRUS/składnic akt/KOWR, etc. potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR. 

2.    Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania  Danych Osobowych, (pobierz plik)
3.    Oświadczenie o adresie zamieszkania  (pobierz plik)
4.    Dane do weryfikacji złożonego oświadczenia załącznik nr 1 do Oświadczenia ucznia pełnoletniego (pobierz plik)

Weryfikacja zgłoszeń odbywać się będzie tylko na podstawie zaświadczeń lub innych dokumentów wystawionych przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów, w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenia będą przyjmowane od 9 do 16 września 2022 r.

UWAGA! Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Załączniki
NazwaAutorData publikacji
Dane do weryfikacji oświadczenia załącznik nr 1 do Oświadczenia rodzicaJoanna Marta Siwiecka2022-09-07 21:15:35
Dane do weryfikacji złożonego oświadczenia do programu załącznik nr 1 do Oświadczenia ucznia pełnoletniegoJoanna Marta Siwiecka2022-09-07 21:16:08
Oświadczenie rodzica opiekuna prawnegoJoanna Marta Siwiecka2022-09-07 21:16:55
Oświadczenie osoby pelnoletniejJoanna Marta Siwiecka2022-09-07 21:17:40
Oświadczenie o adresie zamieszkaniaJoanna Marta Siwiecka2022-09-07 21:18:10
Klauzula informacjna dotczaca przetwarzania danych osobowych ppgrJoanna Marta Siwiecka2022-09-07 21:18:48
Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2022-09-07 15:27:40 2022-09-29 08:39:18 Joanna Marta Siwiecka Agnieszka Kaczka
przejdź do góry strony