Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Burmistrz Polanowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji

Burmistrz Polanowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji i pozyskanie przez Gminę Polanów środków zewnętrznych na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków, położonym na terenie Gminy Polanów w Ramach Programu: Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, został uruchomiony program, umożliwiający pozyskanie przez gminy dofinansowania do realizacji zadań związanych z ochroną zabytków.

W ramach tego programu Gmina Polanów ma możliwość złożenia wniosków o środki na współfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków na prace określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków, obejmujące m.in.: wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, sporządzenie dokumentacji konserwatorskich lub zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych.

W związku z powyższym oraz na podstawie Zarządzenia nr 4/2023 z dnia19 stycznia  2023r. Burmistrza Polanowa   w sprawie Regulaminu naboru wniosków o udzielenie dotacji i pozyskanie przez Gminę Polanów  środków zewnętrznych na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków, położonym na terenie gminy Polanów w ramach programu: Rządowy Program Odbudowy Zabytków, ogłoszony zostanie nabór wniosków o udzielenie dotacji i pozyskanie środków zewnętrznych, spośród których zostaną wyłonione przedsięwzięcia zgłoszone do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W przypadku uzyskania środków na złożone przez Gminę Polanów wnioski, możliwe będzie udzielenie dotacji na zadania przy zabytku położonym na obszarze gminy Polanów, który jest wpisany do rejestru zabytków województwa Zachodniopomorskiego lub ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków.
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z uzyskaniem dotacji. Gmina Polanów będzie mogła udzielić dotacji jedynie w przypadku uzyskania środków, o które będzie się ubiegać w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków dla danego wniosku. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji, po zakwalifikowaniu się w Programie podejmie Rada Miejska w Polanowie w drodze uchwały.
Przed złożeniem wniosku należy obowiązkowo zapoznać się z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz dokumentami udostępnionymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego pod adresem: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/
I. Uprawnieni wnioskodawcy:

 1. W naborze może uczestniczyć każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego;
 2. Wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1, będącemu przedsiębiorcą może być przyznana dotacja stanowiąca pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 2013 r.).

II. Dotacja może być przyznana na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym na obszarze gminy Polanów, który jest wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego lub jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Polanów.
III. Dofinansowanie z Programu może obejmować nie więcej niż 98% ostatecznej wartości inwestycji.
IV. Dotacja będzie udzielona na podstawie i na warunkach umowy pisemnej zawartej pomiędzy podmiotem otrzymującym dotację, a Gminą Polanów, reprezentowanym przez Burmistrza Polanowa, uwzględniającej zasady Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
V. Wymagania formalne:
Podstawą udziału w naborze jest złożenie pisemnego wniosku, którego wzór stanowi załącznik Regulaminu. 
Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w jednym oryginalnym egzemplarzu, składającym się z obowiązującego formularza i kompletu załączników (W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, należy także załączyć dokumenty związane z pomocą de minimis określone w § 8 ww. Zarządzenia). Wszystkie rubryki formularza wniosku należy wypełnić wymaganą treścią lub zwrotem "nie dotyczy", czytelnym pismem (można odręcznie), w języku polskim, w walucie PLN. Wniosek musi być podpisany. Formularz wniosku i załączniki należy spiąć wg kolejności stron.

VI. Rodzaj zadania na który może zostać udzielona dotacja:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7–15;
 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

VII. Miejsce i termin składania wniosków:
Wnioski w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku” należy składać w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia naboru (do 20 lutego 2023 r. )  WAŻNE! Dotacja będzie przyznawana tylko w stosunku do zabytków, na które uzyskane zostanie dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
Kompletne wnioski złożyć należy:  w Urzędzie Miejskim w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów  – Sekretariat (pokój 5). 
Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć:

 1. Kopie decyzji o wpisie zabytku rejestru zabytków
 2. Dokument z którego wynika posiadanie tytułu prawnego (księga wieczysta – elektroniczna, akt własności) 
 3. Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania zabytku
 4. Zalecenia konserwatorskie 
 5. Kosztorys robót budowlanych 

Uwaga! Załączniki muszą być złożone w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę. Pod uwagę brane będą tylko gotowe do realizacji inwestycje. 
VIII. Szczegółowe informacje dostępne są w załącznikach.  


Informacji ze strony Urzędu Miejskiego w Polanowie udziela Referat pozyskiwania funduszy i rozwoju, tel. 94 348 07 60. 
 

Załączniki
NazwaAutorData publikacji
Zał. nr 1 - Regulamin naboruAgnieszka Siewiera2023-01-19 13:00:22
Zał. nr 2 - Wniosek o dotacjęAgnieszka Siewiera2023-01-19 13:00:59
Zał. nr 3 - SprawozdanieAgnieszka Siewiera2023-01-19 13:01:25
Oświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimisAgnieszka Siewiera2023-01-25 11:54:37
Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2023-01-19 12:58:56 2023-01-25 11:46:00 Agnieszka Siewiera Agnieszka Kaczka