Wniosek o wydanie polanowskiej wyprawki

Dane wnioskodwacy (rodzica, opiekuna prawnego)

Wpisz imię
Wpisz nazwisko
Wpisz nr telefonu komórkowego
Wpisz poprawny adres e-mail

Adres zameldowania na pobyt stały

Wpisz kod pocztowy
Wpisz miejscowość
Wpisz nr budynku / lokalu

Dane dotyczące dziecka

Wpisz imię dziecka
Wpisz nazwisko dziecka
Wybierz datę urodzenia dziecka
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Niniejsze oświadczenia wnioskodawca składa pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego – „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe