Położenie

Data publikacji/aktualizacji: 2020-04-20 09:46:00

Gmina Polanów położona jest na Pomorzu Środkowym, w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, wchodzi w skład powiatu koszalińskiego. Teren o dużym potencjale turystycznym i gospodarczym.

 

Od wschodu graniczy z gminami województwa pomorskiego: Miastkiem i Kępicami, od północy, zachodu i południa zaś z gminami: Sławno, Malechowo, Sianów, Manowo, Bobolice i Biały Bór. Jest jedną z najatrakcyjniejszych krajobrazowo gmin w województwie. 


współrzędne geograficzne: 54o07'N 16o41'E
województwo: zachodniopomorskie
powiat: koszaliński
gmina: Polanów
37 km na E od Koszalina

Gmina Polanów Góry Północy - film promocyjny

 

Witamy w gminie Polanów.

Niewątpliwie największym atutem gminy Polanów, nazywanej przez wielu „Górami Północy”, jest jej położenie i naturalne ukształtowanie. Wyznaczająca wschodni kraniec województwa zachodniopomorskiego, niewielka gmina, zachwyca dziewiczą przyrodą, przesyconą niemal górskimi krajobrazami, rozległymi zielonymi lasami, urokliwymi jeziorami oraz wijącymi się meandrami rzek i strumyków.

To również ciekawa część regionu, którą historia naznaczyła wielokulturowością. Napływ ludności po II wojnie światowej z różnych regionów Polski, a zwłaszcza z Kresów Wschodnich, oraz mniejszości ukraińskich w połączeniu z zastanymi tradycjami i dziedzictwem kultury niemieckiej, tworzą swoistą wielobarwną mozaikę tożsamości i różnorodności regionu.

Siedzibą gminy jest Polanów, o niezwykle urokliwym, małomiasteczkowym klimacie. Leży u podnóża dwóch gór. Góry Warblewskiej, dawniej zwanej „Wielkim Widokiem”, która jest jednym z najwyższych wzniesień w pobliżu miasta oraz Świętej Góry Polanowskiej, jednej ze Świętych Gór Pomorza. To sięgające swoją historią czasów średniowiecznych miejsce ma w sobie coś mistycznego. Dziś znajduje się tam franciszkańska pustelnia, będąca celem wielu pielgrzymek oraz źródełko, gdzie jak głosi legenda, woda ma cudowną moc. Święta Góra Polanowska znajduje się na trasie Szlaku Jakubowego wiodącego do hiszpańskiego miasta Santiago de Compostela.

Polanów od południa graniczy z malowniczym Zalewem Polanowskim, którego niezwykłe walory umiejętnie wykorzystują właściciele domów weselnych oraz organizatorzy imprez kulturalnych. To właśnie w tym miejscu organizowane są m.in.: Międzynarodowy Zlot Motocykli z ponad 30 – letnia tradycją oraz dożynki gminne z ceremoniałem, obrzędami ludowymi i licznymi konkursami. Nie możemy zapomnieć również o Sobótkowym Przeglądzie Zespołów Ludowych. To nie jedyne wydarzenia kulturalno – rozrywkowe organizowane w Gminie Polanów. Niemal cały rok rozbrzmiewa tutaj muzyka i gwar rozmaitych wydarzeń, jak choćby Historyczna Biesiada Komorowska, dzięki której możliwe jest odbycie podróży w czasie, Orszak Trzech Króli - odkrywający za każdym razem na nowo bogactwa tradycji i zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem; pikniki rodzinne, odpusty, liczne festyny, jarmarki i pielgrzymki.

Gmina Polanów jest również doskonałym miejscem dla osób aktywnych, do ich dyspozycji są dobrze wyposażone strefy aktywności fizycznej oraz ogólnodostępne miejsca turystyczno-rekreacyjne. Ze względu na atrakcyjne położenie, bliskość przyrody – to idealne miejsce dla turystów ceniących piesze, rowerowe a nawet konne wycieczki, podczas których mogą odkrywać skarby gminny, jak np.:

Gmina Polanów może poszczycić się także wysokim poziomem nauczania, doskonałą bazą dydaktyczną i sportową. Placówki oświatowe są wizytówką miasta. Wszystkie te walory sprawiają, że Polanów jest doskonałym miejscem do życia, ale również do prowadzenia działalności i inwestowania. Świadczyć może o tym fakt, że na terenie gminy funkcjonuje 400 podmiotów gospodarczych, trudniących się handlem i rolnictwem. Spore znaczenie dla lokalnej gospodarki mają duże zakłady produkujące przysmaki dla psów i kotów oraz hodowcy pstrągów. 

Patrząc na niezwykłe położenie gminy, piękną dziką naturę otaczającą miejscowość, ukryte perełki przeszłości, kultury oraz dawnej tradycji – nie można się dziwić, że gmina niegdyś zyskała miano "Perły Pomorza".
Odwiedź gminę Polanów. Gminę wartą zobaczenia!

Gmina Polanów – góry północy 

 

Welcome to the commune of Polanów

Undoubtedly the biggest advantage of the Polanów community, called by many "Northern Mountains", is its location and natural shape. The small municipality, marking the eastern end of the Western Pomeranian Province, delights with its unspoiled nature, almost overloaded with mountain landscapes, vast green forests, charming lakes and winding meanders of rivers and streams.

It is also an interesting part of the region, which history has marked with multiculturalism. The influx of people from various regions of Poland after World War II, especially The Eastern Borderlands, and Ukrainian minorities, combined with the existing traditions and German cultural heritage, form a specific multicolored mosaic of identity and diversity of the region.

In the Town Polanów, there are the main offices of the municipal-rural commune, with a very charming, small-town climate. It lies at the foot of two mountains. The Warblewska Mountain, formerly known as the "Great View", which is one of the highest hills near the town, and the Sacred Mountain of Polanów, one of the Sacred Mountains of Pomerania. This place, dating back to medieval times, has something mystical on it. Today there is a Franciscan hermitage, which is the destination of many pilgrimages, and a spring, where, according to legend, water has a miraculous power. The Sacred Mountain of Polanów is located on the Jacob Route leading to the Spanish town of Santiago de Compostela.

From the south, Polanów is bordered by the picturesque Polanów Bay, whose extraordinary qualities are skilfully used by the owners of wedding houses and organizers of cultural events. It is here that, among other things, many cultural events are organized: International Motorcbike Meeting with over 30 years of tradition and Local Harvest Festival with a ceremony, folk rites, and various competitions. We must not forget about St. John’s Eve Folk Groups Review. These are not the only cultural and entertainment events organized in the Polanów Commune. Almost the whole year there is music and the hustle and bustle of various events, such as the Komorowo Historical Feast, thanks to which it is possible to travel in time, the Biblical Magi Staging - discovering each time the richness of traditions and customs related to Christmas; family picnics, indulgences, numerous festivals, fairs, and pilgrimages.

The Polanów Commune is also a perfect place for active people, with well-equipped physical activity zones and generally accessible tourist and recreation places. Due to its attractive location, proximity to nature - it is an ideal place for tourists who enjoy hiking, cycling and even horseback riding, during which they can discover the gems of the communal treasures such as:

The Polanów Commune also boasts a high level of teaching, an excellent didactic and sports base. Educational facilities are the showcase of the city. All these advantages make Polanów an excellent place to live, but also to do trade and invest. It is confirmed by the fact that 400 economic operators located in the commune, engage in agriculture and commerce.
Companies that produce delicacies for dogs and cats are very important for the local economy.
Looking at the unusual location of the commune, beautiful wild nature surrounding the village, hidden gems of the past, culture and old tradition - one should not be surprised that the commune was once called the Pearl of Pomerania.
commerce.
Companies that produce delicacies for dogs and cats are very important for the local economy.

Visit the municipality of Polanów. A commune worth seeing!

Polanów Commune - mountains of the North.

 

tłumaczenia na jęz. angielski - Dorota Wójcicka-Popowicz
 

© 2000 - 2024 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.