Miasta partnerskie

Data publikacji/aktualizacji: 2019-01-25 13:23:27
Herb Gedern

GEDERN

siedmiotysięczna miejscowość w Hesji w Niemczech niedaleko Frankfurtu nad Menem. Miasto to podobnie jak Polanów położone jest na terenie pagórkowatym. Ciekawostką jest wzgórze po wygasłym wulkanie położone 700 metrów nad poziomem morza. Obecnie wykorzystywane jest do celów turystycznych. Znajduje się tam stok narciarki, całoroczny tor saneczkowy. Wokół miasta są liczne trasy rowerowe.

W marcu 2000 roku odbyło się pierwsze spotkanie delegacji z Gedern na czele z burmistrzem Wolfgangiem Zenkertem i przewodniczącym Rady Miasta Willim Herbstem z członkami Zarządu Miejskiego w Polanowie. Podczas spotkania wymieniono informacje o pracy i organizacji samorządów, instytucjach samorządowych działających w poszczególnych miastach. Przyszła współpraca między miastami będzie obejmować wymianę zespołów i sportowych, wymianę wystaw, współpracę między szkołami, strażami pożarnymi, popieranie ruchu turystycznego.

W maju 2000 roku odbyła się rewizyta tym razem członkowie Zarządu Miejskiego w Polanowie pojechali do Gedern. Zwiedzali to malowniczo położone miasto, spotykali się z lokalnymi samorządowcami, omawiali dalszą współpracę. Dzięki poparciu Gedern Szkoła Podstawowa w Żydowie otrzymała ze środków Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej książki i nowoczesną komputerową pracownię języka niemieckiego. W 2002 r. strażacy z Gedern podarowali strażakom z Polanowa wóz strażacki.

Wzajemna współpraca nadal rozwija się; po I, II i III Dniach Europy odbywających się w Polanowie wzajemne relacje pogłębiły się o kontakty między grupami zawodowymi obu miast. 18 maja 2003 r. w Gedern powstało Stowarzyszenie na Rzecz Partnerstwa z Polanowem. Stowarzyszenie powołano w ramach partnerskiej przyjaźni Polanowa i Gedern oraz wielostronnej współpracy miast.
W czerwcu 2004 r. odbył się I Partnerski Rajd Rowerowy "Polanów - Gedern". Wzięła w nim udział grupa kolarzy z Gedern i Polanowa. W roku tym nastąpiło również podpisanie układu o partnerstwie pomiędzy Gedern a gminą Polanów. Podpisanie deklaracji partnerskiej przebiegło w dwóch etapach. Pierwszy odbył się 19 czerwca 2004 r. w Gedern, kolejny 9 października 2004 r. na wspólnej, uroczystej sesji Rad miejskich Gedern i Polanowa w sali Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

W październiku 2005r., w ramach obchodów pierwszej rocznicy podpisania deklaracji partnerskiej między gminą Polanów a miastem Gedern odbyło się w Polanowie spotkanie między przedstawicielami miast partnerskich. Goście z Gedern przywieźli ze sobą zestawy komputerowe, które zostały przekazane Szkole Filialnej w Nacławiu. Organizatorzy spotkania postanowili ocenić miniony rok oraz porozmawiać o planach na przyszłość. Obie strony pozytywnie oceniły rozwój dotychczasowych kontaktów, zwłaszcza pomiędzy jednostkami straży pożarnej, nauczycieli, sportowców i osób prywatnych.

W czasie pobytu delegacji z Gedern poruszono kwestię współpracy młodzieży zwłaszcza gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Strona niemiecka zadeklarowała pomoc w nawiązaniu kontaktów między dyrektorami szkół odpowiednich placówek oświatowych oraz wyraziła gotowość współdziałania w organizacji pobytu młodzieży szkolnej z gminy Polanów latem 2006r.

W ramach wspierania kontaktów mieszkańców obu miast w czerwcu 2006r. w gminie Polanów grupa z Gedern wzięła udział w Dniach Polanowa, organizowanych pod hasłem "Turystyka bez granic w partnerstwie miast". Goście uczestniczyli w otwarciu wystawy fotograficznej pn. "Dwa spojrzenia". Podziwiali również liczne prezentacje artystyczne i wystąpienia zespołów tanecznych.

Delegacja z zaprzyjaźnionej gminy Gedern była również uczestnikiem festynu we wsi Rzeczyca, który odbył się 30 września 2006r.

14 kwietnia 2007 roku w Gedern odbyło się spotkanie miast partnerskich. Jego celem było omówienie planu współpracy partnerskiej na 2007 rok. Zaproszeni goście uczestniczyli w prezentacji kultury polskiej w Gedern a ochotnicza Straż Pożarna w Polanowie otrzymała od Burmistrza Gedern cztery nowe aparaty tlenowe ciśnieniowe oraz 3 komputery.
8-10 czerwca 2007 roku na Dniach Polanowa organizowanych pod hasłem "Myśliwi i młodzież - między kulturą a naturą" gościła delegacja z Gedern. Władze, liderzy i przedstawiciele mediów wzięli udział w oficjalnym otwarciu imprezy na rynku w Polanowie oraz w pokazie polsko - niemieckiej wystawy prac plastycznych. W programie była również wycieczka po Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Lasy Warcińsko - Polanowskie" oraz wiele innych atrakcji.
W dniach 11-15.10.2007r. w Polanowie przebywała delegacja z Gedern. Goście uczestniczyli w Święcie Pieczonego Ziemniaka, które odbyło się 13.10 b.r. w Bukowie. Celem tej wizyty było także omówienie spraw związanych z wizytą delegacji z Polanowa w Gedern w maju 2008 roku.
W dniach 22 - 25 maja 2008r. delegacja z Polanowa przebywała z wizytą w mieście partnerskim Gedern. Głównym punktem programu było poświęcenie Polanowskiego Placu przy ulicy Otto - Müller oraz polsko - niemiecki wieczór w hali sportowej na górze zamkowej. Oprócz tego goście z Polanowa zwiedzali lotnisko we Frankfurcie i Maintower - znane i lubiane miejsce widokowe.

W Dniach Polanowa, które odbyły się 12-14 czerwca 2008r. uczestniczyli goście z miasta partnerskiego Gedern na czele z burmistrzem Stefanem Betzem oraz przewodniczącym Rady Miasta Kurtem Heusohnem. Brali oni udział w wykładzie dr Jurgena Luxa nt: "Historii Polanowa" oraz multimedialnym pokazie jego fotografii pt. "Polanów wczoraj i dziś". Delegacja z Niemiec uczestniczyła w oficjalnym otwarciu imprezy na Rynku Miejskim w Polanowie w dniu 14.06.2008r. oraz wielu innych atrakcjach przygotowanych z okazji obchodów Dni Polanowa. 

W czerwcu 2010 roku odbyły się trzydniowe obchody 700 - lecia Polanowa pod hasłem "Śladami polsko - niemieckiej tradycji na Pomorzu" w których uczestniczyli goście z Gedern. 
Obchody rozpoczęła polsko - niemiecka konferencja historyczna pn.: "Historia i Kultura Ziemi Polanowskiej" której celem było poszukiwanie wspólnej tożsamości w świetle zmieniającej się na przestrzeni 700 lat Polanowa sytuacji społecznej, gospodarczej, geopolitycznej oraz uwarunkowań historycznych. Podczas konferencji przedstawiono 15 referatów, które zostały omówione w wydanej książce pn.: "Miasto i Gmina Polanów" jako X tom z cyklu publikacyjnego "Historia i Kultura Ziemi Sławieńskiej". Konferencja została również połączona z wystawą ikon i wystawą historyczną pn.: "Dawne widoki Polanowa". 
Następnie odbyło się spotkanie integracyjne połączone z prezentacją kuchni regionalnej z Polski i Niemiec. Podczas obchodów odbyła się również rekonstrukcja historyczna związana z tradycjami Świętej Góry Polanowskiej, ustawieniem rzeźby świętego Ottona oraz nadanie honorowego obywatelstwa Polanowa Arcybiskupowi Bambergu - Ludwikowi Schick’owi. 
Obchody 700 - lecia Polanowa sfinansowane zostały przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IVA Euroregionu Pomerania).

Strona internetowa miasta partnerskiego:
www.gedern.de

Herb ROTHENKLEMPENOW

ROTHENKLEMPENOW

to gmina należąca, podobnie jak Polanów, do Euroregionu Pomerania. Gmina ta, należy do związku gmin Löcknitz w Meklemburgii Pomorzu Przednim i położona jest 35 km od granicy Polski.

Kontakty pomiędzy gminami zaczęły się w 2000 r. wówczas to, Polanów odwiedziła młodzież i nauczyciele z Rothenklempenow, a rok później delegacja z Niemiec uczestniczyła w I Dniach Europy w Polanowie. We wrześniu 2002 r. podczes II Dni Europy pomiędzy Polanowem i Rothenklempenow zostało podpisane Porozumienie o Współpracy Partnerskiej będącej fundamentem budowy trwałego układu partnerskiego. Oprócz współpracy pomiędzy samorządami, porozumienie obejmuje współpracę pomiędzy lokalnymi organizacjami, w dziedzinie turystyki, nauki, w tym wymiany młodzieży, rolnictwa i ochrony środowiska. Dzięki umowie partnerskiej z Gminą Rothenklempenow, Gmina Polanów miała możliwość ubiegania się o dofinansowanie swoich programów z funduszy przedakcesyjnych UE. Wspólnie zrealizowano projekty "Utworzenie ścieżki rowerowej Warblewskie Wzgórza" oraz wspomniane już I, II i III Dni Europy w Polanowie. W ramach wspólnie przeprowadzonego projektu pn. "Partnerstwo dla przedsiębiorczości wiejskiej - polsko - niemieckie spotkanie rolników Polanów - Rothenklempenow" w grudniu 2003 r. grupa z Polanowa wzięła udział w wizycie studyjnej w Rothenklempenow. W 2005 roku wspólnie zrealizowano projekt pn.: "Greenway - Naszyjnik Północy - realizacja pilotażowego programu rozwoju turystyki ekologicznej w gminach: Polanów, Biały Bór, Bobolice", w ramach którego został przygotowany do użytku zielony szlak turystyczny, liczący ok. 92 km. Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie z Gminą Biały Bór, Gminą Bobolice, Stowarzyszeniem Społeczno - Samorządowym "Zielone Pomorze" oraz partnerami niemieckimi - Gminą Rothenklempenow i miastem Demmin. Celem programu było stworzenie warunków do lepszego wykorzystania przez mieszkańców gmin Polanów, Biały Bór i Bobolice potencjału turystycznego i przyrodniczego dla rozwoju turystyki ekologicznej dzięki polsko - niemieckiej współpracy partnerskiej w ramach Euroregionu Pomerania oraz wskazanie kierunku rozwoju turystyki ekologicznej do pełnienia przez region jego funkcji turystycznej poprzez odpowiednie zagospodarowanie turystyczne i podniesienie poziomu świadomości środowiskowej (ekologicznej) mieszkańców gmin: Polanów, Biały Bór i Bobolice. W ramach projektu zorganizowano także polsko-niemiecką konferencję pod nazwą "Edukacja Ekologiczna i Ochrona Bioróżnorodności a Rozwój Turystyki". 
w 2006 roku delegacja z miasta Rothenklempenow towarzyszyły nam podczas czerwcowej imprezy pod nazwą "Turystyka bez granic w partnerstwie miast". Podczas uroczystości przyznano honorowe obywatelstwo gminy Polanów Panu Harremu Ellmann'owi - Przewodniczącemu Rady Gminy Rothenklempenow. Obchody Dni Polanowa pod hasłem "Turystyka bez granic w partnerstwie miast" odbyły się dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z funduszu Unii Europejskiej w ramach inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A . 
8 września 2006r. spotkaliśmy się z delegacją z gminy Rothenklempenow z Siegmundem Linderem - Prezesem Europejskich Warsztatów Młodzieżowych na Barzkowickich Targach Rolnych "Agro Pomerania 2006". Następnego dnia w Kościernicy odbyło się Święto Chleba pod hasłem POLSKO-NIEMIECKIE SPOTKANIA ŚLADAMI POMORSKICH TRADYCJI, na którym również gościli zaproszeni goście. 
Tegoroczne uroczystości dożynkowe dofinansowane były w ramach Programu INTERREG III A ze środków Unii Europejskiej.
8 - 10 czerwca 2007 roku delegacja z Gminy Rothenklempenow była uczestnikiem Dni Polanowa, organizowanych pod hasłem "Myśliwi i młodzież - między kulturą a naturą". Władze, liderzy, zespół śpiewaczy i przedstawiciele mediów wzięli udział w oficjalnym otwarciu imprezy na rynku w Polanowie oraz w pokazie polsko - niemieckiej wystawy prac plastycznych. W programie była również wycieczka po Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Lasy Warcińsko - Polanowskie" oraz wiele innych atrakcji. Burmistrzowi Rothenklempenow - Panu Eugenowi Behmowi nadano tytuł Honorowego Obywatela Gminy Polanów.
Goście z Rothenklempenow uczestniczyli w Dniach Polanowa, które odbyły się 12-14 czerwca 2008r. Wśród nich byli: zastępca burmistrza Rosemarie Dömlang oraz Radna Powiatu Antje Kesten. Goście brali udział w wykładzie dr Jurgena Luxa nt: "Historii Polanowa" oraz multimedialnym pokazie jego fotografii pt. "Polanów wczoraj i dziś". Delegacja z Niemiec uczestniczyła w oficjalnym otwarciu imprezy na Rynku Miejskim w Polanowie w dniu 14.06.2008r. oraz wielu innych atrakcjach przygotowanych z okazji obchodów Dni Polanowa. Omówiono także plan współpracy i propozycje wspólnej realizacji projektów w roku 2009.
W czerwcu 2010 roku odbyły się trzydniowe obchody 700 - lecia Polanowa pod hasłem "Śladami polsko - niemieckiej tradycji na Pomorzu" w których uczestniczyli goście z Rothenklempenow. 
Obchody rozpoczęła polsko - niemiecka konferencja historyczna pn.: "Historia i Kultura Ziemi Polanowskiej" której celem było poszukiwanie wspólnej tożsamości w świetle zmieniającej się na przestrzeni 700 lat Polanowa sytuacji społecznej, gospodarczej, geopolitycznej oraz uwarunkowań historycznych. Podczas konferencji przedstawiono 15 referatów, które zostały omówione w wydanej książce pn.: "Miasto i Gmina Polanów" jako X tom z cyklu publikacyjnego "Historia i Kultura Ziemi Sławieńskiej". Konferencja została również połączona z wystawą ikon i wystawą historyczną pn.: "Dawne widoki Polanowa". 
Następnie odbyło się spotkanie integracyjne połączone z prezentacją kuchni regionalnej z Polski i Niemiec. Podczas obchodów odbyła się również rekonstrukcja historyczna związana z tradycjami Świętej Góry Polanowskiej, ustawieniem rzeźby świętego Ottona oraz nadanie honorowego obywatelstwa Polanowa Arcybiskupowi Bambergu - Ludwikowi Schick’owi. 
Obchody 700 - lecia Polanowa sfinansowane zostały przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IVA Euroregionu Pomerania).

© 2000 - 2024 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.