Fabryka Kompetencji Kluczowych

Data publikacji/aktualizacji: 2020-02-26 12:53:50

Gmina Polanów jest partnerem projektu pt.: Fabryka Kompetencji Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy: RPZP.08.04.00-32-K002/19-00. Realizatorem projektu jest Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie, ul. Gradowe Wzgórze 5, 76-010 Polanów. 

Projekt jest realizowany w okresie od IV kwartału 2019 r. do III kwartału 2021 r. Projekt obejmuje następujące zadania:
•    kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych,
•    doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych,
•    program kształtowania i rozwijania kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki metodą eksperymentu,
•    program rozwoju kompetencji cyfrowych (TIK).

Krótki opis projektu:
Celem projektu którego łączny budżet wynosi 6 031 990,80 zł (dofinasowanie projektu z UE 5 127 192,18 zł) jest podniesienie do 30 września 2021 roku kompetencji kluczowych dla 4084 (2021K,2063M) uczniów na potrzeby przyszłego zatrudnienia, uczęszczających do 30 szkół prowadzących kształcenie ogólne (28 to szkoły podstawowe i 2 licea ogólnokształcące) na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOB) poprzez wdrożenie kompleksowych programów indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, kompetencje z zakresu TIK, stosowanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu, objęcie uczniów LO i kl. VII-VIII SP ofertą doradztwa edukacyjno-zawodowego, doskonalenie zawodowe nauczycieli z zakresu stosowania indywidualizacji nauczania, rozwijania ich kompetencji cyfrowych sprzyjających nauczaniu przedmiotowemu z wykorzystaniem narzędzi TIK lub rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, wyposażenie szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne (na potrzeby indywidualnej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijania kompetencji kluczowych, narzędzi TIK oraz wyposażenia pracowni przedmiotowych do nauczania opartego na metodzie eksperymentu) oraz zainicjowaniu współpracy organów prowadzących na rzecz podnoszenia jakości kształcenia.
Projekt poprzez stworzenie warunków do kompleksowego rozwijania kompetencji kluczowych wpłynie na podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 30 szkołach i tym samym stworzy warunki, w których uczniowie będą mogli kontynuować kształcenie na kolejnych etapach edukacyjnych i przygotować się do wejścia na rynek pracy.
Grupę docelową projektu stanowią szkoły prowadzące kształcenie ogólne z obszaru KKBOF, prowadzone przez 13 gmin (Będzino, Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Karlino, Koszalin, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie) i 2 powiaty ziemskie (białogardzki, kołobrzeski), uczniowie, rodzice (SP Polanów) oraz nauczyciele kształcenia ogólnego, zamieszkali, pracujący i/lub uczący się na obszarze KKBOF.
Więcej na temat projektu znajduje się na stronie Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie, ul. Gradowe Wzgórze 5, 76-010 Polanów. https://zsp.polanow.pl/projekty/fabryka-kompetencji-kluczowych/informacje

© 2000 - 2022 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.