Droga rowerowa i parking dla rowerów

Data publikacji/aktualizacji: 2022-02-14 09:09:14

Miasto Polanów w 2020 roku powiekszyło o dwa nowe odcinki istniejącą sieć gminnych dróg rowerowych.

Droga rowerowa i parking dla rowerów

Nr umowy o dofinansowanie RPZP.02.03.00-32-0008/19 w ramach RPO WZ 2014 - 2020 , zawarta dnia 23 kwietnia 2020r.
Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 2.3 Zrównoważona multimedialność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wartość inwestycji: 1.339.039,13
Dotacja: 1.138.183,24
Śr.własne: 200.855,89

Zadanie inwestycyjne związane jest z budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Polanowie,  aż do istniejącego parkingu rowerowego przy ul. Bobolickiej (ok. 1 km)
Dodatkowo wykonany zostanie  parkingu dla rowerów przy ul. Wolności w Polanowie.  Wybudowany parking zostanie połączony z istniejącą droga przy ul. Stawnej , poprzez budowę drogi rowerowej o dł. ok. 70 m .  Do budowy drogi rowerowej oraz parkingu przewiduje się wykorzystanie kostki typu polbruk.
Zadanie koreluje z wykonaną w latach ubiegłych inwestycją budowy dróg rowerowych na trasie Jacinki-Polanów-Rzeczyca Wielka wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie. Wybudowana  droga rowerowa będzie   łączyć się z istniejącą drogą  rowerową i miejscami postojowymi, tworząc spójność komunikacyjną. Skomunikowane zostaną tym samym odcinki  oddalone do centru miasta. Projekt promuje  wykorzystanie  ekologicznego środka transportu.

© 2000 - 2022 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.