Porządek obrad LXVIII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie

Data publikacji/aktualizacji: 2023-05-25 13:39:23

w dniu 30 maja 2023 r. (wtorek) godz. 10:00, miejsce: sala nr 11 UM Polanów.

I. Sprawy organizacyjne.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad, wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad.
 3. Głosowanie porządku obrad w przypadku sytuacji opisanej w ust. 2 (bezwzględną większością głosów).
 4. Informacja o protokole z LXVI zwykłej i LXVII nadzwyczajnej sesji.

II. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Bezpieczeństwo publiczne na terenie Miasta i Gminy Polanów.

 1. Wystąpienie Burmistrza Polanowa.
 2. Sprawozdanie Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży Miejskiej.
 3. Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

IV. Ocena pracy i funkcjonowanie Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie.

 1. Sprawozdanie Dyrektora ZUK.
 2. Opinia Komisji Budżetowej i Infrastruktury.

V. Informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie.

 1. Przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej przez Dyrektora M-GOPS w Polanowie.
 2. Przyjęcie Gminnego Programu Pomocy Społecznej na rok 2022.
  • Podjęcie uchwały nr LXVIII/387/23 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Pomocy Społecznej dla miasta i gminy Polanów na rok 2023.
 3. Sprawozdanie za rok 2022 z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2022.
 4. Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

VI. Informacja Przewodniczącego o ilości i treści interpelacji i zapytań pisemnych, które wpłynęły od ostatniej sesji.

VII. Wnioski i zapytania sołtysów.

VIII. Podjęcie uchwał:

IX. Odpowiedzi na wnioski i zapytania sołtysów.

X. Zakończenie obrad LXVIII sesji Rady Miejskiej.

© 2000 - 2024 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.