Podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych 2024

Data publikacji/aktualizacji: 2024-02-08 13:14:44

W czwartek 8 lutego 2024 r, Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski podpisał umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych na realizacje zadań publicznych miasta i gminy Polanów na rok 2024.

Podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych 2024

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym następuje zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dotacja, której suma wyniosła  251 000,00 zł, została przyznana pięciu organizacjom, drogą Zarządzenia Burmistrza Polanowa z dnia 2 lutego 2024 r.
Umowy podpisano z następującymi oferentami:

Zadanie 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w oparciu o dyscypliny sportu:

Zadanie 2. Pomoc społeczna, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin:

Zadanie 3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

Zadanie 4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

Tegoroczne zadania nakierowane są w szczególności na aktywność fizyczną oraz aktywną integrację. Zadania w zakresie sportu przewidują zajęcia piłki nożnej dla sześciu sekcji wiekowych, zajęcia szachowe, zajęcia strzelectwa kulowego nowością będzie sekcja strzelectwa łuczniczego. Zajęcia kierowane są w szczególności do dzieci i młodzieży. Zorganizowane zostaną turnieje międzyszkolne, gminny oraz o turnieje o zasięgu ponadlokalnym. Przewidywana liczba bezpośrednich uczestników stanowić będzie blisko 150 osób. Przeprowadzonych zostanie blisko 900h zajęć oraz 150 meczy/turniejów.  
Stowarzyszenie Izba Pamięci oferować będzie dla mieszkańców aktywną formę spędzania czas poprzez edukację historyczną, gry i zabawy.  Bank Żywności w Nowych Bielicach przy współpracy z Klubem Feniks w Polanowie wspierać będą pozyskiwanie żywności z terenu Województwa Zachodniopomorskiego oraz jego dystrybucję wśród mieszkańców (w roku ubiegłym przekazano ponad 55 ton o wartości ponad 600 000,00 zł.).

Podczas spotkania Burmistrz podziękował wszystkim organizacjom i wyraził swoje uznania dla dotychczas realizowanych działań i inicjatyw na rzecz mieszkańców oraz życzył powodzenie w wykonywaniu tegorocznych zadań.

© 2000 - 2024 Urząd Miejski w Polanowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.